• Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Дороцкая, 1947, Ипатий М....
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Дороцкая, 1947, Ипатий М....
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Дороцкая, 1947, Ипатий М....
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Дороцкая, 1947, Ипатий М....
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Дубосарь, р-н Вадул-луй-Водэ, 1947,...
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Дубосарь, р-н Вадул-луй-Водэ, 1947,...
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Дубосарь, р-н Вадул-луй-Водэ, 1947,...
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Коржова, р-н Вадул-луй-Водэ, 1947,...
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Коржова, р-н Дубосарь, 1947,...
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Коржова, р-н Дубосарь, 1947,...
 • Deschide fișa
  Фолклор молдовенеск сат. Коржова, р-н Дубосарь, 1947,...
 • Deschide fișa
  Expediția folclorică din 1-31 august 1964 (Folkloric...
 • Deschide fișa
  Expediția folclorică din 1-31 august 1964 (Folkloric...
 • Deschide fișa
  Expediția folclorică din 1-31 august 1964 (Folkloric...
 • Deschide fișa
  Expediția folclorică din 25 iunie 1962 din...