Despre colecţii

RO/EN

Folclor (EAP 1045): „Colecţia fostului Institut de Limbă şi Literatură”

Materialul de arhvă a fost colectat în timpul expediţiilor etnografice ale cercetătorilor Institutului de Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS, ulterior a Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti. Materialul folcloric a fost înregistrat pe caiete, legate în circa 450 de volume, şi pe circa 500 de benzi de magnetofon, dintre care o parte sunt deteriorate şi demagnetizate. Principala arie geografică unde materialul a fost colectat este reprezentată de teritoriul dintre Prut şi Nistru, astăzi aparţinând Republicii Moldova şi Ucrainei, dar şi alte regiuni cu comunităţi româneşti din URSS au făcut obiectul expediţiilor: vestul Ucrainei (regiunea istorică Maramureş), sudul Ucrainei (între Nistru şi Bug), Crimeea, Caucazul, Asia Centrală. Materialul de arhivă conţine toate genurile principale ale creaţiilor folclorice româneşti : a) creaţii care exprimă cunoaşterea mitică a lumii şi relaţia magică cu restul universului (ex. credinţe şi incantaţii magice); b) creaţii folosite de diferite grupuri tradiţionale, sociodemografice,   sau care se referă la evenimente importante ale vieţii (ex. cântece de leagăn, jocuri de copii, cântece de război, cântece de nuntă, bocete pentru morţi); c) gândirea artistică (ex. balade istorice, basme, teatru popular). Sunt înregistrate şi numeroase doine, specie folclorică tipic românească, inclusă în Lista Reprezentativă a Patrimoniul Cultural Imaterial al Omenirii. Manuscrisele erau păstrate o vreme, de obicei câteva luni, în birourile cercetătorilor care îşi întocmeau rapoartele de activitate pe teren, ulterior erau predate Arhivei Ştiinţice Centrale a Academiei de Ştiinţe (a cărei amplasare s-a schimbat în timp, din clădirea principală a Academiei, de pe Bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, în clădirea Academiei de pe strada Academiei, nr. 6, clădire cunoscută drept “Institutul de Chimie”). După prăbuşirea URSS în 1991, Institutul de Limbă şi Literatură a fost comasat cu cel de Lingvistică, fiind astfel înlocuit de mai noul Institut de Filologie. 135 de manuscrise în cercetare au fost scoase în 2011 din Arhiva Ştiinţifică Centrală şi au fost depozitate de atunci în sala 414 a Institutului de Filologie, de pe Bd. Ştefan cel Mare. În timpul proiectului EAP 1045, întregul material a fost relocat la camera 420 din sediul Institutului de Filologie (redenumit în 2018 drept Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”) din Bd. Ștefan cel Mare, nr. 1.

Folclor (EAP 1045): „Colecţia Stoianov”

Circa 90 de benzi de magnetofon, parte dintre ele deteriorate fizic sau conţinând alte tipuri de înregistrări. Înregistrările folclorice au fost făcute înainte de 1991 de regretatul muzicolog Petru Stoianov, pe parcursul carierei sale de cercetător în diferite institute ale Academiei de Ştiinţe și conțin folclor românesc, bulgăresc și găgăuz. Colecţia aparţine în prezent Institutului Patrimoniului Cultural, fiind depozitată din 2018 la camera 420 de la sediul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

Folclor (EAP 1045): „Colecţia minorităţilor”

38 de benzi de magnetofon. Înregistrările au fost efectuate în timpul cercetărilor de teren effectuate de unii cercetători din institutele Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti. Înregistrările aparţin folclorului găgăuz şi bulgăresc. Colecţia aparţine în prezent Institutului Patrimoniului Cultural, fiind depozitată din 2018 la camera 420 de la sediul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.


Folklore (EAP 1045): “The collection of the former Institute of Language and Literature”

The archival material was gathered during ethnographic expeditions of the staff of the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences., then of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR. The folkloric material was recorded on nearly 450 notebooks and 500 reel-to-reel tapes, part of them being damaged and demagnetized. The main geographical area where the folkloric material was collected is that between the Prut and the Dniester rivers, nowadays on the territory of the Republic of Moldova and Ukraine, but other areas in the former USSR where Romanians were living were also covered: in western Ukraine (nowadays Zakarpatska, the historical region of Maramureş), southern Ukraine (between the Dniester and the Bug rivers, Crimea), Caucasus, Central Asia. The archival material comprises all the main genres of Romanian folkloric creations: a) creations expressing the mythological knowledge of the world and the magical relationship with the rest of the universe (e.g. magical beliefs and incantations); b) creations used by various traditional groups or referring to important ceremonies in one’s life (e.g. children’s songs and games, war songs, wedding songs, laments for the dead); c) the artistic thought (e.g. historical ballads, tales, folkloric theatre). There are a significant number of doina songs, lyric genre specific to the Romanian folklore, included on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The manuscripts were stored for a certain amount of time (usually several months) in the offices of the researchers who wrote reports on their field work. Afterwards they were given to the Central Scientific Archive of the Academy (whose physical location changed in time from the main building of the Academy, on Ştefan cel Mare 1, to another building of the same institution, on Academiei 6/A, building known as the “Institute of Chemistry”; the archival material was located in a room at the 4th floor). After the fall of the USSR in 1991, the Institute was merged with another institute of the Academy, respectively the Institute of Linguistics, the result being the nowadays Institute of Philology. The material in work, cca. 135 volumes, were taken out from the Central Scientific Archive, for research and have been stored since 2011 in the room 414, in the Institute of Philology headquarters on Ştefan cel Mare 1. All the archival material was relocated during EAP 1045 to room 420 of the headquarters of the Institute of Philology (renamed as the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology in 2018).

Folklore (EAP 1045): “The Stoianov collection”

Nearly 90 reel tapes, part of them damaged or containing other type of recordings. The folkloric recordings were made before 1991 by the late musicologist Petru Stoianov, during his career as researcher in several institutes of the USSR Academy of Sciences and the Academy of Sciences of the Moldovan SSR, and contain Romanian, Bulgarian and Găgăuz folkloric creations. The collection currently belongs to the Institute of Cultural Heritage, being stored since 2018 at room 420 of the headquarters of the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology.

Folklore (EAP 1045): “The minorities collection”

38 reel tapes. The recordings were made during the field research conducted by various researchers of the USSR Academy of Sciences and then the Academy of Sciences of the Moldovan SSR. Recordings of Găgăuz and Bulgarian folklore. The collection currently belongs to the Institute of Cultural Heritage, being stored since 2018 at room 420 of the headquarters of the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology.